Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
uživatele on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.rescue4you.cz 
se sídlem společnosti RESCUE4YOU s.r.o.; ulice Pionýrů 188; 390 02 Tábor
identifikační číslo: 08045089
(dále jen „dodavatel“)

1.1.  Ochranaosobníchúdajůuživatele,kterýjefyzickouosobou,jeposkytovánazejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

1.2.  Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, resp. adresa sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3.  Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, který je tak jejichsprávcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práva povinností z kupní smlouvy, ze smlouvy o poskytování služeb, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživatele.

1.4.  Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele ozměně svých osobních údajů.

1.5.  Kromě osob dopravujících zboží nebo poskytujících služby nebudou osobní údajedodavatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány či zpřístupněny třetím osobám. Zpracováním osobních údajů uživatele může dodavatel pověřit třetí osobu, očemž dodavatel uživatele předem vyrozumí.

1.6.  Souhlas se zpracováním osobních údajů je uživatelem dáván na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7.  Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že tyto osobní údajeposkytuje dobrovolně, vážně a svobodně.

1.8.  V případě, že by se uživatel domníval, že dodavatel nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údajenepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů:
1.8.1. požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.8.2. požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejménase může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátitse se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.9.  Požádá-li uživatel oinformaci ozpracování svých osobních údajů dle§12 zákona o ochraně osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.10.  Uživatel prohlašuje, že byl řádně a srozumitelně poučen o všech výše uvedených skutečnostech a právech, a to již před zasláním objednávky, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.